Tùng Nguyên XI - Staff

Name

Position

 

Name

Postion

Martin N. P. Phạm

Course Director

 

Lâm Xuân Nguyễn

ASM-Troop Guide

Thiện N. Trần

SPL

 

Dũng Lê Tống

Troop Guide

Mindy Trần Nguyễn

ASPL

 

Hữu Minh Trần

Troop Guide

Tú Anh Nguyễn

ASM-Logistics

 

Joseph Đăng Vũ

Troop Guide

Phú Gia Trần

ASM-Program

 

Katrina Huỳnh-Lê

Troop Guide

Jessica Trúc (Chi) Hồ

QuarterMaster

 

Kimberly Nguyễn

Troop Guide

Julie Ngọc Bích Hồ

Co-Quartermaster

 

Mary Steele

Troop Guide

Ái Hoàng Xuân Tô

Assistant QM

 

Maurice Lê

Troop Guide

Huê Thị Trần

Assistant QM

 

Mỹ Ngọc Nguyễn

Troop Guide

Toàn Ngô

Assistant QM

 

Peter Dũng Nguyễn

Troop Guide

Jennie Yến Hồ

Assistant QM

 

Yvonne Scordato

Troop Guide

Liên Châu Ngọc Lê

Scribe

 

Đệ Nguyễn

Staff Advisor

David C. Scott

Assistant Scribe

 

Long Trần

Mentor to Course Director

Tùng Ngọc Nguyễn

Assistant Scribe

 

Alina Lee

Instructor

Hiếu Chí Nguyễn

Trading Post

 

Nicolas Việt Nguyễn

Instructor

     

Hui Lý

Instructor